Type Here to Get Search Results !

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ


 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Αὐτάρκεια γιά 200 χρόνια ἀπό τό δικό μας ἀέριο

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΠΛΩΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ

ΕΝΩ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΖΟΥΝ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εἶναι τρομερό, ἀσυγχώρητο καί βλακῶδες. Ἡ Ἑλλάδα διαθέτει τεράστια κοτάσματα φυσικοῦ ἀερίου καί <μπλέ ὑδρογόνου>, ἡ ἀνακάλυψη τῶν ὁποίων ὂχι μόνο θά μποροῦσε νά ἐξασφαλίσει ἐνεργειακή ἀνεξαρτησία στήν χώρα μας, ἀλλά θά μποροῦσε νά τροφοδοτεῖ ἐπί 20 χρόνια τήν Εὐρώπη.

Καί ὃμως, κανείς δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἀξιοποίηση τῶν κοιτασμάτων αὐτῶν. Ἐδῶ καί 34 χρόνια ἀπό τότε πού ἒχουν ἀρχίσει οἱ ἒρευνες γιά τά ἐνεργειακά κοιτάσματα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, καμμία ἑλληνική κυβέρνηση δέν ἒφερε ἓνα πλοῖο γεωτρύπανο γιά νά πιστοποιήσει τά κοιτάσματα αὐτά, ὣστε νά γίνουν ἒρευνες ἀπό τίς μεγάλες πετρελαϊκές ἑταιρίες. Ἡ γαλλική Σεβρόν καί ἡ ἰταλική Ἒντισον διαβεβαιώνουν ὃτι μποροῦν νά γίνουν ἒργα καί νά ἀποκομίσουμε τεράστια κέρδη.

Σέ μία ἡμερίδα πού ἒγινε στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὁ καθηγητής ἐμπειρογνώμων κ. Ἠλίας Κονοφάγος παρουσίασε συγκλονιστικά στοιχεῖα γιά τόν ἐνεργειακό ὑποθαλάσσιο πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος, παρουσιάζοντας καί ἐπεξηγηματικούς χάρτες. Καί ἀπεκάλυψε ὃτι τά κοιτάσματα αὐτά δημιουργήθηκαν πρίν ἀπό 6 ἓως 7 ἑκατομμύρια χρόνια, κατά τήν λεγομένη Μεσσήνιο περίοδο, ὃταν τό Γιβραλτάρ ἦταν κλειστό καί ἡ Μεσόγειος εἶχε σταματήσει νά τροφοδοτεῖται ἀπό τόν Ἀτλαντικό. Ἒγινε δηλαδή μία θάλασσα ἐξατμίσεως (ὃπως ἂλλωστε εἶναι καί σήμερα) καί τελικά παρέμειναν δύο μεγάλες ἐνδοχωρικές λίμνες. Τότε ὁλόκληρη ἡ Ἀνατολική Μεσόγειος ἦταν μία μεγάλη ξηρά. Δέν ὑπῆρχε οὒτε Κύπρος οὒτε Τουρκία οὒτε Κρήτη οὒτε Ἑλλάδα οὒτε Αἲγυπτος μέ τίς ἀκτογραμμές πού γνωρίζουμε σήμερα. Οἱ μεγάλοι ποταμοί τοῦ Ρήνου καί τοῦ Νείλου ἦσαν καταρρακτώδεις.

Περί τῶν γεωλογικῶν μεταβολῶν φαίνεται νά γνώριζε καί ὁ ἀρχαῖος κόσμος ἂν κρίνουμε ἀπό τήν ἱστορία τοῦ Διογένους Λαετρίου ὁ ὁποῖος, ἀναφερόμενος στόν Νεῖλο ποταμό γράφει στό βιβλίο Ε ὃτι τό πρῶτο του ὂνομα τοῦ ποταμοῦ ἦταν Ἀετός γιά τήν ὁρμητική ροή τῶν ὑδάτων του. Μετέπειτα ὀνομάσθηκε Ὠκεάνη, ἀργότερα Αἲγυπτος (ὃπως τόν γνωρίζει ὁ Ὃμηρος) καί τελευταῖα Νεῖλος. Φυσικά ἀναφέρεται σέ ἂλλες νεώτερες γεωλογικές μεταβολές ὃταν ἂρχιζε νά πλημμυρίζει τό Αἰγαῖο ἀπό βορρᾶ λόγω τήξεως τῶν πάγων.

Καθώς λοιπόν πλημμύριζε ἡ Μεσόγειος ἀπό τό ἐκ νέου ἂνοιγμα τοῦ Γιβραλτάρ, ἂρχισαν νά διαγράφονται σχηματισμοί τῶν γαιῶν στήν Αἲγυπτο, στήν Κύπρο, στήν Ἑλλάδα, στήν Κρήτη κλπ. Στίς ξηρές ὃμως πού ὑπῆρχαν πρίν κατακλυσθοῦν ἀπό τήν θάλασσα, ζοῦσαν ἀναερόβιοι ὀργανισμοί καί φυτά πού μετετράπησαν σέ φυσικό ἀέριο, ἒγινε δηλαδή μεθανογένεση, πού καλύφθηκαν ἀπό τό λεγόμενο Ἣβωμα τοῦ Ἐρατοσθένους. Ἂλλα ἀέρια ἐγκλωβίστηκαν ἀπό γιγαντιαῖα στρώματα ἂμμου καί ἂλλα ἀπό καρστικούς ἀσβεστολίθους. Ὃλα τά λοιτάσματα αὐτά ἐπικαλύφθηκαν ἀπό παχαῖα στρώματα ἁλάτων.

Τό τεράστιο κοίτασμα ἀερίου ΖΟΗΡ που ἀνεκαλύφθη στήν αἰγυπτική ΑΟΖ, ἀλλά ἐπίσης καί τά γιγαντιαῖα κοιτάσματα Γλαῦκος καί Ἀφροδίτη στήν ΑΟΖ τῆς Κύπρου, ἒκανε τίς δύο αὐτές χῶρες, καθώς καί τό Ἰσραήλ μέ τά δικά του κοιτάσματα ὂχι μόνον αὐτάρκεις σέ φυσικό ἀέριο, ἀλλά καί ἐξαγωγεῖς, πλήν ἀκόμη τῆς Κύπρου. Μόνον ἡ Ἑλλάδα ἐξαρτᾶται ἐνεργειακά κατά 93% ἀπό εἰσαγωγές, πού μᾶς ἒρχονται μάλιστα ἀπό πολύ μακριά, ἀπό τήν Ρωσία. Καί ὡς γνωστόν, ὃσο μακρύτερα βρίσκεται ἡ πηγή, τόσο ακριβότερο εἶναι τό προϊόν.

Κατά τόν καθηγητή κ. Κονοφάγο, ἡ ποσότητα τῶν μέχρι στιγμῆς ἀνακαλυφθέντων κοιτασμάτων στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἀνέρχεται σέ 5 τρισεκ. Μ3 φυσικοῦ ἀερίου ἀξίας ἑνός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Καί μάλιστα ὑπογράμμισε ὃτι μία στίς 5 γεωτρήσεις θά <κτυποῦσε> κοίτασμα φυσικοῦ ἀερίου.

Τά κοιτάσματα τῆς Ἑλλάδος ἒχουν ἐντοπισθεῖ νοτιοδυτικά τῆς Κρήτης καί στό Ἰόνιο. Ὡστόσο καμμία κυβέρνηση δέν ἐνδιαφέρεται νά φέρει ἓνα πλοῖο γεωτρύπανο (ἡ Τουρκία διαθέτει τρία καί σκέπτεται νά ἀγοράσει καί τέταρτο) γιά νά πιστοποιήσει τά κοιτάσματα, ὣστε οἱ ἑταιρίες πετρελαίου νά ἀρχίσουν τίς γεωτρήσεις καί τήν παραγωγή.

Τά κοιτάσματα τῆς Ἑλλάδος, κατά τίς ἐκτιμήσεις τοῦ καθηγητοῦ Κονοφάγου, ἀνέρχονται σέ 1 τρις κυβ. μέτρα φυσικοῦ ἀερίου, πού θά ἒφθανε νά καλύψει τίς ἐνεργειακές ἀνάγκες τῆς Ἑλλάδος γιά…200 χρόνια. Ἀλλά ἐμεῖς προτιμοῦμε νά προμηθευόμαστε τό φυσικό ἀέριο ἀπό 6.000 χιλιόμετρα μακριά, ἐνῶ ἡ Αἲγυπτος τό προμηθεύεται ἀπό τό κοίτασμα ZOHR ἀπό ἀπόσταση μόλις…150 χιλιομέτρων. Τό ἲδιο καί ἡ Κύπρος ἀπό τά δικά της κοιτάσματα.

Ἐπίσης ὑπάρχουν τεράστιες ποσότητες <μπλέ ὑδρογόνου>, πού θά μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν εὐρωπαϊκή μετάβαση στήν πράσινη ἐνέργεια. Φαίνεται ὃμως ὃτι κάποιοι ἂλλοι κινοῦν τά νήματα καί προκαλοῦν τόν λήθαργο τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, οἱ ὁποῖες δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν προμήθεια ἑνός ἒστω πλοίου γεωτρυπάνου γιά νά πιστοποιήσει τά μεγάλα κοιτάσματα πού διαθέτουμε.

Ἐκτός ἂν περιμένουμε νά φθάσει τό ἐξωτερικό μας χρέος στά 700 δισεκατομμύρια δολάρια, ὁπότε θά συμψηφίσουμε τήν ἀξία τῶν τεραστίων κοιτασμάτων πού μᾶς δώρησε ἡ φύση, ἢ ἒστω ἓνα μεγάλο μέρος τῆς ἀξίας αὐτῆς μέ τό ἐξωτερικό μας χρέος. Ὃλοι ἀντιλαμβανόμαστε μέ τί ἰσοδυναμεῖ μία τέτοια πολιτική.

Κρεῖττον τοῦ λαλεῖν τό σιγᾶν.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

triklopodia

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad